RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.06.2019 z powodu:
Strona zdublowana - duplikat inne tryby

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych

Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:

Sprzęt komputerowy (Zestaw Komputerowy Stacjonarny z Oprogramowaniem – 6 szt, Laptop z Oprogramowaniem -1 szt, Drukarka Laserowa – 1 szt)

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zawartą w Załączniku Nr 1

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

1. Termin realizacji: od dnia 18 stycznia 2017r. do dnia 23 stycznia 2017r.

2. Termin i miejsce składania ofert: do 18.01.2017r. do godz. 8.30

Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

lub elektronicznie na adres mowwalbrzych@op.pl

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Tomasz Gołębiewski

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe - załącznikiOpublikował: Piotr Schienke
Publikacja dnia: 13.01.2017
Podpisał: Piotr Schienke
Dokument z dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 313
Wersja do druku