RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zapytania ofertowego na remont łazienki

Inne tryby

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:
- PELLET DRZEWNY ca 40t o granulacie 6-8mm oraz kaloryczności minimum 17,8MJ/kg, zawartość popiołu <0,5%, zawartość wilgoci <12%.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 19, poz. 1579 z późn.zm.),
1. Termin realizacji: od dnia 07 października 2019r. do dnia 31 maja 2020r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 02.10.2019r. godz. 8.30 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 02 października 2019r o godz. 9:30 w Sekretariat DMOW w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Mucha

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

7. Termin związania ofertą: 30 dni.

8. W załączeniu przekazujemy:
- druk oferty cenowej
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u

Dokumentacja

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na:
a) zakup i montaż pieca c.o. w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41
b) remont pomieszczenia kotłowni w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41


Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.),

1. Termin realizacji: od dnia 08.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 02.08.2019r. godz.1000 Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe i Oferta cenowa

Umowa

Przedmiar

Przedmiar

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na:

-remont łazienki grupy I Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 15.07.2019 r. do dnia 09.08.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 12.07.2019r. godz. 800 Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

W załączeniu:

Umowa

Przedmiar

Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o podanie oferty cenowej na:

-węgiel orzech ca 28 t. o kaloryczności nie niższej niż 28.000 k.ca. niesmolący

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie w przepisami art4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 19, poz 1579 z późń.zm.),

1. Termin realizacji: od dnia 01 sierpnia 2019r. do dnia 31 maja 2020r.

2. Termin i miejsce składania ofert 08.07.2019r. godz. 8.30 Sekretariat MOW w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Mucha

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

6. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

7. Termin związania ofertą: 30 dni

8. W załączeniu przekazujemy:

- druk oferty cenowej
- wzór umowy

9. Do ofert cenowej prosimy dostarczyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe - dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: naprawę boiska wielofunkcyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.),

1. Termin realizacji: od dnia 03.07.2019 r. do dnia 11.07.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 02.07.2019r. godz.10.00 Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta cenowa
3  Kosztorys
4. Umowa

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - kosztorys
Zapytanie ofertowe - umowa
Zapytanie ofertowe - oferta

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:

Sprzęt komputerowy (Zestaw Komputerowy Stacjonarny z Oprogramowaniem – 6 szt, Laptop z Oprogramowaniem -1 szt, Drukarka Laserowa – 1 szt)

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zawartą w Załączniku Nr 1

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

1. Termin realizacji: od dnia 18 stycznia 2017r. do dnia 23 stycznia 2017r.

2. Termin i miejsce składania ofert: do 18.01.2017r. do godz. 8.30

Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

lub elektronicznie na adres mowwalbrzych@op.pl

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Tomasz Gołębiewski

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe - załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na: DOSTAWA PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki na zadania, o których mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, z poźn.zm.)

1. Termin realizacji: od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 26.08.2015r. godz. 9.00 Sekretariat MOW, ul.Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Barbara Łuczak – tel. 74 847 12 75

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy:

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.
9. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 26.08.2015r. godz. 9.30.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania o nazwie: „Dostawa artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 20”.

1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.),

2. Termin realizacji: od dnia 18.08.2014r. do dnia 31.08.2015r.

3. Termin i miejsce składania ofert: 16.07.2014r. godz. 9.00 Sekretariat MOW,
ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 16.07.2014r. o godz. 9.30.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Barbara Łuczak – tel. 74 847 12 75

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. W załączeniu przekazujemy:
- formularz cenowy,
- oferta cenowa,
- projekt umowy

10. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

ZAŁĄCZNIKI:Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 23.09.2019
Podpisał: Kamil Cuper
Dokument z dnia: 11.07.2014
Dokument oglądany razy: 4 555