RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenie

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia na naborze na wolne stanowiska w:

Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

17.07.2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, zgodnie z art. 4 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.) oraz zgodnie z art 54 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

1. Nazwa i adres jednostki

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20
58-308 Wałbrzych
Tel. 74 842 61 28

2. Określenie stanowiska: główny księgowy

3. Warunki pracy i płacy:
- umowa o pracę na czas oktreślony z możliwością przedłurzenia na czas nieokreślony;
- wymiar zatrudnienia: 1 etat;
- wynagordzenia zogdne z Regulaminem wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w Dolnośląskim Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
-miejsce pracy: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Stregomska 20, 58-308 Wałbrzych

4. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie - spełniające jedno z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 - letnia praktyka w księgowości;
- ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości;
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
- posiadanie certyfikatu ksiegowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych, wydane na postawie odrębnych przepisów.

- znajmość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, o finansach publicznych, przepisów prawa podatkowego, bilansowego;
- znajmość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;
zdolności organizacyjne i analityczne.

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 
- BIegła obsługa komputera, w tym programu finansowego Progman;
- znajomość programu płacowego firmy Progman, programu do obsługi bankowości elektronicznej Santander, programu e-PFRON oraz Płatnik ZUS;
- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
- umiejętność sporządzania planów sprawozdań budżetowych oraz bilansu jednostki;
- samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje
- znajomość analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole
- łatwość komunikowania się i przekazywania informacji
- umiejętność redagowania pism, interpretacji i stosowania przepisów
- obowiązkowość, operatywność i kreatywność

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie pełnej ksiegowości w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości
- wykonywanie dyspozyjcji środkami pienieżnymi z rachunków jednostki;
- dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelnosci dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
- sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków wraz ze zmianami oraz sprawozdawczości z ich wykonania
- prowadzenie rachunkowości jednostki i jej sprawozdawczości
- realizacja zadań w zakresie płac wraz z rozliczeniami ZUS i podatku
- nadzór nad gospodarką finansową jednostki i windykacją
- sporządzanie bilansu jednostki
- kierowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników
- współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanej polityki finansowej
- wykonywanie poleceń Dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem
- szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności

7. Wymagane dokumenty:
- CV;
- list motywacyjny wraz z podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego;
- kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowki gospodarczemu, przeciwko działalności

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na głównego gsięgowego" w terminei do 25 sierpnia 2020r. do godziny 15.00 w sekretariacie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu ul. Strzegomska 20, 580308 Wałbrzych lub przesłać pocztą na w.w adres o zachowaniu teminu decyduje data wpływu do placówki - sekretariatu.
Dokumenty złożone poza toczącymi procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty które wpłyną do placówki po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty za pośrednictewem operatora pocztowego za termin złożenia oferty uznaje sie datę faktycznego wpływu do placówki.
Informacja o wyniku będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu http://bip.mowwalbrzych.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie DMOW Wałbrzych ul. Strzegomska 20.
Złozonych dokumentów placówka nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komicyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu,
ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidziane. Obowiązek podania dancyh przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracowikach samorządowych
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy
Osobie, której dane dotyczycą, przysługuje prawo dostepu do treści tych danych i ich poprawienia.

Ogłoszenie o naborze Główny KsięgowyOpublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 20.07.2020
Podpisał: Tomasz Gołębiewski
Dokument z dnia: 20.07.2020
Dokument oglądany razy: 130