RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Link

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia na naborze na wolne stanowiska w:

Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

Wałbrzych, dnia 30.10.2020 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, zgodnie z art. 4 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz zgodnie
z art. 54 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

1. Nazwa i adres jednostki
Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Ul. Strzegomska 20
58 – 308 Wałbrzych
Tel. 74 842 61 28

2. Określenie stanowiska: główny księgowy

3. Warunki pracy i płacy:
• umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
• wymiar zatrudnienia: 1 etat;
• wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Wałbrzychu
• miejsce pracy: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 20 58 – 308 Wałbrzych

4. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie – spełniające jedno z poniższych warunków:
► ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości;
► ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości;
► wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
► posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
• znajomość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, o finansach publicznych, przepisów prawa podatkowego, bilansowego;
• znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;
• zdolności organizacyjne i analityczne.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• biegła obsługa komputera, tym programu finansowego Progman;
• znajomość programu płacowego firmy Progman, programu do obsługi bankowości elektronicznej Santander, programu e – PFRON oraz Płatnik ZUS;
• znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
• umiejętność sporządzania planów sprawozdań budżetowych oraz bilansu jednostki
• samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje
• znajomość analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji
• umiejętność redagowania pism, interpretacji i stosowania przepisów
• obowiązkowość, operatywność i kreatywność

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie pełnej księgowości w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
• dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
• sporządzanie sprawozdań finansowcy i budżetowych oraz ich analiz
• kontrola list płac, kartotek zarobkowych i zasiłkowych
• sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków wraz ze zmianami oraz sprawozdawczości z ich wykonania
• prowadzenie rachunkowości jednostki i jej sprawozdawczości
• realizacja zadań w zakresie płac wraz z rozliczeniami ZUS i podatku
• nadzór nad gospodarką finansową jednostki i windykacją
• sporządzanie bilansu jednostki
• kierowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników
• współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanej polityki finansowej
• wykonywanie poleceń Dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem
• szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.

7. Wymagane dokumenty:
• CV;
• list motywacyjny wraz z podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego;
• kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż;
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
• kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej BIP Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu;
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na głównego księgowego” w terminie do 13 listopada 2020 r. do godziny 10oo w sekretariacie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych lub przesłać pocztą na w/w adres o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do placówki –sekretariatu.
Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w nieprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane droga elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty, które wpłyną do placówki po terminie nie będą rozpatrywane W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do placówki.
Informacja o wyniku wyboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu http://bip.mowwalbrzych.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie DMOW Wałbrzych ul. Strzegomska 20.
Złożonych dokumentów placówka nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:


Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Wałbrzychu , ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych


Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidziane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, Kodeksu pracy.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieOpublikował: Mariusz Brzeski
Publikacja dnia: 30.10.2020
Podpisał: Mariusz Brzeski
Dokument z dnia: 30.10.2020
Dokument oglądany razy: 217